Alaealiste komisjon

2.01.17

Kirjeldus

Alaealiste komisjon  on maavanema poolt Alaealise mõjutusvahendite seaduse (AMS) alusel moodustatud komisjon, 7 – 18 aastastele alaealistele suunatud kriminaalpreventiivse töö koordineerimiseks. Vajadusel korraldab AK nende elu ja kohaldab õigusrikkujatele vajalikke mõjutusvahendeid.

Alaealiste komisjonile võib vormikohase taotluse koos tõendusmaterjalidega esitada:

 • alaealise seaduslik esindaja (vanem või eestkostja);
 • kohalik omavalitsus (koolikohustuse mittetäitmine);
 • politseiametnik;
 • lastekaitse- või sotsiaalametnik;
 • prokurör;
 • keskkonnajärelevalve ametnik.

Alaealise ja tema esindaja õigused ja kohustused

Alaealise mõjutusvahendite seaduse § 20 ja 21 alusel

Alaealise ja tema esindaja õigused:

 • teada, millist õiguserikkumist arutatakse ja missuguste materjalide põhjal asja arutatakse ning tutvuda kogutud materjalidega;
 • võtta osa asja arutamisest, välja arvatud juhul kui asja arutamine alaealise või tema esindaja osavõtuta on alaealise huvides;
 • saada selgitust ütluste andmise tagajärgede kohta;
 • saada selgitust kohaldatavate mõjutusvahendite kohta.
 • alaealise esindajal on esitada asjakohaseid taotlusi ja proteste.
 • alaealisel on õigus taotleda endale esindaja määramist, kui tema seadusliku esindaja huvid on tema huvidega vastuolus.

Alaealise esindaja on kohustatud:

 • andma alaealisele asjasse puutuvat teavet;
 • selgitama alaealisele tema ütluste  tagajärgi;
 • selgitama komisjonile alaealise ütlusi ja taotlusi ning esitama need lähtuvalt alaealise huvidest.
 • alaealisel ja tema esindajal on kohustus ilmuda kutse saamisel asja arutamisele alaealiste komisjoni.

Kestvus

2017. aasta alaealiste komisjoni istungite toimumise ajad:

 

6. jaanuar

3. veebruar

3. märts

31. märts

28. aprill

26. mai

19. juuni

19. juuli

18. august

15. september

13. oktoober

10. november

8. detsember

 

Õigusaktid

Alaealiste mõjutusvahendite seadus

Alaealiste komisjoni põhimäärus

Vastutaja

Irene Virkoja

peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Järva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakond

Tel 385 9603; 5866 6016

irene.virkoja@jarva.maavalitsus.ee

Rüütli 25, 72713 Paide

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Taotluse ja vajalike lisdokumentide esitamine Järva maakonna alaealiste komisjonile (Rüütli 25, 72713 Paide)

Vajalikud dokumendid

Alaealiste komisjonile esitatavad dokumendid:

Taotlus

Alaealiste komisjoni suunatava alaealise iseloomustus

Kooli iseloomustus alaealiste komisjoni suunatud õpilase kohta

Tulemus

Alaealiste komisjoni otsus antakse allkirja vastu üle alaealisele ja tema seaduslikule esindaja(te)le. Otsuse võib vaidlustada vastavalt AMS § 26.

Alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid (AMS §3 järgi)

 • hoiatus;
 • koolikorralduslikud mõjusvahendid (kasvatusraskustega 7.-9.klassi laste eraldi klassi, pikapäevarühma, kooliinternaati suunamine)
 • vestlusele suunamine pädeva spetsialisti juurde;
 • lepitamine;
 • kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus;
 • üldkasulik töö;
 • käendus;
 • noorte- või sotsiaalprogrammides, rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine;
 • kasvatuse eritingimusi vajavate laste kooli suunamine

Viide