Asenduskoduteenuse või lapsehoiuteenuse tegevusloa väljastamine

31.08.15

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Tegevusluba  asenduskoduteenuse ja lapsehoiuteenuse  osutamiseks peab olema kõigil   teenuse osutajatel (füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus, valitsusasutus, valitsusasutuse poolt hallatav  asutus).

Tegevusloa soovija esitab taotluse teenuse osutamise asukohajärgsele maavalitsusele.

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada teenuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

Tegevusloa omaja on kohustatud  mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul teavitama tegevusloa väljaandjat teenuse koha aadressi, kasvatusalatöötaja või  perevanema andmete muutumisest.

Tegevusloa väljaandja kannab muutunud andmed majandustegevuse registrisse 3 tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.

Uus tegevusluba tuleb taotleda teenuse osutamise asukoha või mahu muutumise korral.

Kestvus

Tegevusluba väljastatakse 5 aastaks

Riigilõiv

32,00 eurot

Maksmine

Swedbank - EE932200221023778606

SEB Pank - EE891010220034796011

Danske Bank AS - EE403300333416110002

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - EE701700017001577198

Viitenumber 2900082867

Õigusaktid

Vastutaja

Irene Virkoja

peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Järva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakond

Tel 385 9603; 5866 6016

irene.virkoja@jarva.maavalitsus.ee

Rüütli 25, 72713 Paide

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Paide, Rüütli 25

Maavalitsusele esitada taotlus koos lisadokumentidega

 Maavalitsus kontrollib tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust  sh

  • riigilõivu tasumist
  • maksuvõlgnevuse puudumist
  • tervisetõendi kehtivust

Vajadusel kaasab tegevusloa väljaandja  ruumide tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimiseks kohaliku  päästeasutuse  vastava ametniku.

Tegevusloa väljaandja teeb tegevusloa andmise otsuse 20 tööpäeva jooksul talle kõikide nõustavate dokumentide esitamisest arvates.

Tegevusloa andmise otsusest teavitatakse taotlejat 3tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates

Tegevusloa andja kannab 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates  andmed teenuse osutaja kohta majandustegevuse registrisse.

Puudulikult  vormistatud taotluse korral teavitab tegevusloa väljaandja taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

Kui taotleja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jätab tegevusloa väljaandja taotluse läbi vaatamata.

Vajalikud dokumendid

Vormikohane taotlus

Juriidilise isiku asutamislepingu või -otsuse kinnitatud ärakiri ning põhikirja või ühingulepingu ärakiri

Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (v.a juhul kui lapsehoiuteenust osutatakse teenusel viibiva lapse eluruumides)

Ärakiri ehitise, milles hakatakse teenust osutama, kasutusloast, välja arvatud juhul, kui lapsehoiuteenust osutatakse teenusel viibiva lapse eluruumis)

Kasvatusala töötaja, perevanema või tegevusjuhendaja välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi või kutsetunnistuse ärakirja, kui see ei ole kantud kutseregistrisse

Esmasel tegevusloa taotlemisel tegevusjuhendajate, lapsehoidjate, kasvatusala töötajate või perevanemate kirjaliku nõusoleku tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks.

Lapsehoidja allkirjaga kinnituse, et ta vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 127 lõikes 2 sätestatud nõuetele või perevanema allkirjaga kinnituse, et ta vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1510 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja

Lapsehoidja, perevanema või kasvatusala töötaja tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta

Kui lapsehoiu- või asenduskoduteenust soovitakse osutada lapsehoidja või perevanema eluruumides, tuleb esitada lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

1) eluruumi omaniku nõusolek lapsehoiu- või asenduskoduteenuse osutamiseks lapsehoidja või perevanema eluruumides;

2) lapsehoidjaga või perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus, et ta vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 252 lõike 1 punktides 3–6 sätestatud nõuetele ning et tal on lastega koos olemiseks vajalik vaimne tervis

3) lapsehoidja või perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

Kohaliku päästeasutuse tõend  ruumide tuleohutuse nõuetele vastavuse kohta (va juhul,  kui teenust osutatakse ühes kohas kuni kümnele lapsele)

Maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta

Tulemus

Maavanema korraldus

Viide

Taotluse vorm