Arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

20.01.14

 

 

Kinnitatud

Järva maavanema

23. septembri 2010. a

korraldusega nr 1A

 

Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

 

I ÜLDOSA

 

1. Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi osakond) on Järva Maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, seadustest, teistest õigusaktidest, maavanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

3. Osakond teeb oma ülesannete täitmisel koostööd maavalitsuse teiste struktuuriüksustega

4. Osakonnal on oma nimega kirjaplank, millel vormistatud informatiivse sisuga kirju võivad oma nimel välja saata osakonna juhataja ja juhataja asetäitja.

 

II ÜLESANDED

 

Osakonna ülesanneteks on:

1. maakonna arengustrateegia uuendamine ja aktualiseerimine ning elualade arengukavade koostamise koordineerimine;

2. regionaalpoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine;

3. maakonnaplaneeringu või teemaplaneeringute koostamine ja planeeringute vormistamise korraldamine lähtudes maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu vajadustest;

4. valla ja linna üld- ning detailplaneeringute tegemise koordineerimine;

5. järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle;

6. maavalitsuse osakondadele ja kohalikele omavalitsustele tööks vajaliku kaardimaterjali koostamine ja trükkimine;

7. asustusjaotuse muutmise, valla või linna piiride muutmise ja haldusüksuste nimede muutmisega seotud küsimuste lahendamine;

8. ettevõtluse arengu, keskkonna- ja maamajandusalaste ülesannete täitmine;

9. ettevõtluse kohta arvestuse pidamine ja majandusanalüüside tegemine;

10. teedeehituse ja -hoiu, energiasäästu, side ja kommunikatsiooni ning muu infrastruktuuri arendamise vajaduste analüüsimine ja eelistuste väljaselgitamine;

11. maakonna teadvustamine, maine kujundamine ja Järvamaad tutvustavate materjalide ning trükiste koostamise ja väljaandmise korraldamine;

12. Euroopa Liidu alase teavitustegevuse ja välissuhtluse korraldamine ning koordineerimine;

13. Euroopa Liidu struktuurifondidest eraldatud vahendite programmide ja meetmete rakendamise korraldamine;

14. maakorralduse läbiviimisel riigi esindamine;

15. maareformi juhtimine ja koordineerimine maakonnas;

16. järelevalve teostamine maa tagastamise üle;

17. maa ostuõigusega erastamise ning vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise korraldamine;

18. maa riigi omandisse jätmise ning munitsipaalomandisse andmise korraldamine;

19. riigi omandisse jäetud maade hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmine ning nende arvestuse korraldamine; 20. kinnisasja sundvõõrandamise toimingute teostamine;

21. kinnisasja omandamise loa taotluste menetlemine;

22. riigimaa ajutise valitseja ülesannete täitmise korraldamine; 23. maareformi seaduse § 22 lõikes 1² sätestatud maa erastamise korraldamine;

24. kasutusvaldusesse antud maa müügi korraldamine;

25. vajalike andmekogude koostamine, kinnistute dokumentatsiooni säilitamine ja arhiveerimine;

26. riigi esindamine maaparandusküsimustes;

27. omavalitsuste nõustamine maaküsimustes;

28. maakonnasisese reisijateveo ja muude ühistranspordialaste ülesannete täitmine;

29. Järvamaa aastaraamatu koostamise koordineerimine;

30. kohalikele omavalitsustele info väljastamine ning töötajate nõustamine osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes.

 

III ÕIGUSED JA VASTUTUS

 

1. Oma ülesannete täitmiseks on osakonnal järgmised õigused: 1.1. kontrollida seaduses ettenähtud korras maakonna arendusprojektide täitmist;

1.2. saada seaduses ettenähtud korras valitsusasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mittetulundusühingutelt, füüsilistelt isikutelt ja maavalitsuse osakondadelt käesoleva põhimäärusega ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke informatsiooni, dokumente ja muid tööks vajalikke materjale;

1.3. teha oma töövaldkonna probleemide lahendamiseks maavanemale ettepanekuid uurimistööde ja ekspertiiside tellimiseks ning töögruppide ja komisjonide moodustamiseks, kaasates nende tegevusse omavalitsuste, ettevõtete, asutuste ja mittetulundusühingute esindajaid;

 

2. Osakond vastutab õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täpse ja õiguspärase täitmise eest.

 

IV OSAKONNA JUHTIMINE

 

1. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse maavanem.

2. Osakonna juhatajat asendab juhataja asetäitja maatoimingute alal või maavanema korraldusega määratud ametnik.

3. Osakonna juhataja ja osakonna teenistujate konkreetsed ülesanded, pädevus, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks nende ametijuhendites.

 

Ülo Ansberg

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja