Haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

3.07.15

Lisa 2

Järva maavanema 02.07.2015

korralduse nr 4-1/15/8 juurde

 

Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

 

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi osakond) on Järva Maavalitsuse struktuuriüksus, kes korraldab maavalitsuse haridus-, sotsiaal-, noorsoo-, kultuuri-, spordi- ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist.

2. Osakond juhindub oma tegevuses õigusaktidest, maavanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

3. Osakond allub maavanemale.

4. Osakond teeb oma ülesannete täitmisel koostööd maavalitsuse teiste struktuuriüksustega.

 

II. ÜLESANDED

 

1. Osakonna üldised tegevused on:

1.1. maakonna elanike, kohalike omavalitsusüksuste ja muude organisatsioonide nõustamine osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes;

1.2. riikliku ja haldusjärelevalve teostamine;

1.3. osakonna tegevusvaldkondades programmide ja projektide väljatöötamine, koordineerimine ja elluviimine maakonnas;

1.4. osakonna tegevusvaldkondi puudutava teabe kogumine, analüüsimine, edastamine ning avalikustamine, infomaterjalide jaotamine;

1.5. maakonna arengukava ning osakonna tegevusvaldkondi puudutavate arengudokumentide väljatöötamisel, analüüsimisel ja elluviimisel osalemine;

1.6. info- ja õppepäevade, seminaride ning konverentside korraldamine maakonna spetsialistidele osakonna pädevuse piires;

1.7. koostöö riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste ja muude organisatsioonide ning sotsiaalvõrgustikega;

1.8. osakonna tegevusvaldkodades ettenähtud või vajalike komisjonide ja nõukogude töös osalemine, vajadusel nende moodustamine, tegevuse korraldamine ja tehniline teenindamine

1.9. osakonna tegevusvaldkonnas arvamuste ja kooskõlastuste andmine õigusaktide eelnõude kohta.

 

2. Osakonna ülesanded hariduse valdkonnas:

2.1. riikliku ja haldusjärelevalve teostamine maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraõppeasutustes haridus- ja teadusministri ning maavanema ülesandel;

2.2. arvamuse andmine maakonnas munitsipaal-, era-  ja riigikoolide asutamise vajalikkuse

kohta lähtuvalt piirkondlikust hariduspoliitikast ja koolivõrgu kujundamise vajadusest ning

soovituskirjade andmine õppeasutustele koolituslubade väljastamiseks ning ettepanekute tegemine nende kehtetuks tunnistamiseks või tühistamiseks;

2.3. õpilaskodu moodustamise vajalikkuse hindamine, riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arvu kooskõlastamine ja nõusoleku andmine laste suunamiseks nendele kohtadele;

2.4. õpilasürituste maakondlike voorude (aineolümpiaadid, konkursid, võistlused) ja ainesektsioonide tegevuse analüüsimine;

2.5. maakonna  ning üleriigilises nõustamiskomisjonis maavalitsuse esindaja osalemise tagamine;

2.6. maakonna haldusterritooriumil asuvate õppeasutuste haridusttõendavate dokumentide plankide ning kuld- ja hõbemedalite tellimine ja koolidele väljastamine;

2.7. õpitulemuste välishindamise korraldamine riiklike tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite koordineerimise ning rahvusvaheliste haridusuuringute läbiviimise kaudu;

2.8. elukestva õppe propageerimine, täiskasvanud õppija nädala läbiviimise toetamine ja maakonna parimate tunnustusürituse korraldamisele kaasaaitamine.

 

3. Osakonna ülesanded sotsiaalhoolekande valdkonnas:

3.1. osalemine maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamisel;

3.2. maakonna kohalikelt omavalitsustelt laekuva sotsiaalhoolekandealase statistilise informatsiooni analüüsimine ja selle alusel ettepanekute tegemine teenuseosutajatele;

3.3. proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamise korraldamine

maakonnas;

3.4. maakonna tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni töö korraldamine ja järelevalve teostamine tehniliste abivahenditega varustamise üle;

3.5. asenduskoduteenuse ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise korraldamine;

3.6. lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse osutamiseks nõutava tegevusloa väljastamine;

3.7. psüühiliste erivajadustega isikute hoolekande koordineerimine maakonnas;

3.8. lapsendamise ettevalmistamisega seonduvate toimingute teostamine sotsiaalministri

määrusega kehtestatud korras ning vastava registri pidamine;

3.9. riikliku järelevalve teostamine  lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuste osutajate üle;

3.10. haldusjärelevalve teostamine maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi üle osakonna pädevuse piires;

3.11. haldusjärelevalve teostamine riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

 

4. Osakonna ülesanded tervise edendamise valdkonnas:

4.1. tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise abinõude elluviimise tagamine

maakonnas;

4.3. tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele

suunatud programmide väljatöötamine ja elluviimise korraldamine maakonnas;

4.4. nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise korraldamine maakonnas;

4.5. seminaride, teabepäevade, tervisekampaaniate ja tervisealase koolituse ning nõustamise

korraldamine nii riiklike kui paikkondlike arengukavade elluviimisel maakonnas;

4.6. maakonna tervistedendavate asutuste võrgustikutöö koordineerimine ja koostöö arendamine.

 

5. Osakonna ülesanded noorsootöö valdkonnas:

5.1. maakonna noorsootöö ja noorsootöö korralduse analüüsimine maakonnas, vastavate

ülevaadete koostamine ja arenguprotsessidele hinnangu andmine;

5.2.  noorsootööuuringute läbiviimise koordineerimine maakonnas;

5.3. eksperthinnangu andmine riiklikku finantseeringut taotlevatele projektidele;

5.4. maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine;

5.5. noorsootööalaste koolitusvõimaluste tutvustamine ning koolituste vahendamine;

5.6. rahvusvaheliste projektide ja koostöö korraldamise koordineerimine;

5.7. ettepanekute tegemine noorsootööle eraldatud riiklike vahendite jaotamiseks;

5.8. avatud noortekeskuste tegevuse koordineerimine ja maakondlike projektikonkursside läbiviimine;

5.9. alaealiste mõjutusvahendite seaduse rakendamine maavalitsuse juures tegutseva alaealiste komisjoni kaudu;

5.10. riikliku või haldusjärelevalve teostamine noortelaagri õppe- ja kasvatustegevuse üle;

5.11. haldusjärelevalve teostamine riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle.

 

6. Osakonna ülesanded spordi valdkonnas:

6.1. koostöös kohalike omavalitsuste ja nende liiduga, erinevate spordiasutuste ja -organisatsioonide, õppeasutuste ja teiste institutsioonidega maakonna spordi arengukavade koostamises osalemine, arenguprotsessidele hinnangu andmine;

6.2. spordivaldkonna programmidele ja projektidele eraldatud riiklike vahendite jaotamise korraldamine, järelevalve teostamine eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle.

 

7. Osakonna ülesanded kultuuri valdkonnas:

7.1. maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine, kultuuriajaloolise eripära ning järjepidevuse säilitamine ja kaitsmine;

7.2. maakonna kultuurisituatsiooni analüüsimine ja arenguprotsesside hindamine;

7.3. maakondlike ja  üleriigiliste kultuuriürituste ja  -projektide, sh rahvusvaheliste, korraldamise koordineerimine maakonnas, kultuurikontaktide vahendamine;

7.5. kultuurialaste koolitusvõimaluste vahendamine maakonnas;

7.6. haldusjärelevalve teostamine maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle.

 

III. ÕIGUSED JA VASTUTUS

 

1. Oma ülesannete täitmiseks on osakonnal järgmised õigused:

1.1. saada kohalikelt omavalitsustelt, teistelt organisatsioonidelt ja maavalitsuse struktuuriüksustelt osakonna põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;

1.2. teha maavanemale ettepanekuid ja avaldada arvamust osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

1.3. kaasata osakonnas tekkivate küsimuste lahendamisele teisi maavalitsuse struktuuriüksusi, kohalikke omavalitsusi ja spetsialiste, samuti teha maavanemale ettepanekuid töörühmade ja komisjonide moodustamiseks;

1.4. arendada koostööd ministeeriumide ja teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning muude institutsioonidega osakonna pädevuse piires;

1.5. teha maavanemale ettepanekuid käesoleva põhimääruse muutmiseks või täiendamiseks.

 

2. Osakond vastutab õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega sätestatud ülesannete korrektse ja õiguspärase täitmise eest.

 

IV. OSAKONNA KOOSSEIS  JA JUHTIMINE

 

1. Osakonna teenistuskohtade koosseisu kinnitab maavanem korraldusega.

2. Osakonna teenistujad nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.

3. Osakonna tegevust  juhib ja koordineerib osakonna juhataja, tagades  osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise.

4. Osakonna juhataja ja teenistujate täpsemad teenistuskohustused määratakse kindlaks nende ametijuhenditega.

5. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul maavanema poolt määratud haridus- ja sotsiaalosakonna ametnik.