Järvamaa maakonnaplaneeringu 2030+ töömaterjalid

25.05.17

Vabariigi Valitsus algatas kõigis maakondades oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 maakonnaplaneeringute koostamise. Sellest tulenevalt algatas Järva maavanem 26.07.2013 korraldusega nr 396 Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala hõlmab kogu maakonda ning planeeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonidele ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel.

Järvamaa maakonnaplaneeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Järva Maavalitsus (Rüütli 25, Paide). Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Järva maavanemal.

 

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldustega ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Järva Maavalitsuse veebilehel ja Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (kontaktisikuks Merli Virk, tel 3859664, e-post merli.virk@jarva.maavalitsus.ee  tuba nr 216).

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu seletuskiri

            Joonis 1 Põhijoonis

            Joonis 2 Elukeskkondlikud väärtused

            Joonis 3 Majandus-ja looduskeskkondlikud väärtused

            Joonis 4 Transport ja teed

            Joonis 5 Tehniline taristu

Lisa 1 Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne

             Lisa 1 Järvamaal elavate ja töötavate inimeste tööränne elu-ja töökoha kantide järgi

             Lisa 2 Järva maakonnas elavate ja töötavate inimeste töörände arvutustabel

             Lisa 3 Teenuste kättesaadavus

             Lisa 4 Jalg- ja jalgrattateed

             Lisa 5 Ettepanek maardlate kategooriateks jagamiseks

Lisa 2 Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa vaatega teelõigud ning vaatetornid ja vaatekohad

Lisa 3 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

            Lisa 1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

            Lisa 2 Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja

                       kaitsealadest

            Lisa 3 Avalikustamise materjalid

Lisa 4 Järvamaa maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 5 Järvamaa maakonnaplaneeringule antud kooskõlastused koos maavanema seisukohtadega

             kooskõlastustele antud ettepanekutele

Lisa 6 Järvamaa maakonnaplaneeringu menetlusmaterjalid

 

Dokumendid:

      Kaart: "Järvamaa jalgrattateede võrgustik"

       Kaart: "Väärtuslikud põllumaad"

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine

Järva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

„Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes"