Maavanema järelevalve

Maavanem valvab kohalike omavalitsuste tegevuse üle. Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle on sätestatud Vabariigi valitsuse seaduse §-is 85.  Maavanemal on õigus teostada järelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.Maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.

 

Maavanemal on õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud omavalitsusüksused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist.

Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja.

Kui maavanem leiab, et kehtetuks tunnistatud haldusakti õigusvastased tagajärjed rikuvad avalikku huvi, võib ta kolme aasta jooksul haldusakti andmisest arvates teha kirjaliku ettepaneku kõrvaldada haldusakti tagajärjed.

Kui kohalik omavalitsusüksus ei ole 30 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, nõutavat haldusakti andnud või haldusakti tagajärgede kõrvaldamist otsustanud, võib maavanem esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

 Kui maavanem pöördub põhiseaduse §-de 14 ja 160 ning õiguskantsleri seaduse § 15 kohaselt avaldusega õiguskantsleri poole kohaliku omavalitsusorgani üldakti või selle sätte põhiseadusele või muule seadusele vastavuse kontrollimiseks, siis saadab ta samal päeval avalduse ärakirja ka selle akti vastu võtnud kohalikule omavalitsusorganile.

Kui maavanem avastab, et kohalik omavalitsus on vallanud, kasutanud või käsutanud riigivara ebaseaduslikult või ebaotstarbekalt, teeb ta Riigikontrollile või uurimis- või muule pädevale asutusele ettekande ning edastab koos ettekandega ka tema käsutuses olevad seda tõendavad dokumendid ja muud materjalid.

 

Lisaks eelnimetatule teostab maavanem järelevalvet veel üldplaneeringute ja detailplaneeringute, maakorralduse seaduslikkuse, lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse, perearstide tegevuse, sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise, lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavuse, riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise, maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise, riigikaitseliste sundkoormiste seaduse täitmise, sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete ning avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle.
 

Täiendavalt teostab maavanem järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise, maa tagastamise korraldamise, vara maksumuse ja kompensatsiooni määramise, munitsipaalomandisse kuuluvate eluruumide ja mitteeluruumide erastamise seaduslikkuse, põllumajandusreformi läbiviimine, munitsipaalvara erastamisest raha laekumine, jaotamine ja kasutamine üle.

Maavanema järelevalvepädevuse sätestavad eelkõige järgmised seadused:

1.      Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse§ 17 lõike 9 kohaselt teostab maavanem järelevalvet vara tagastamise üle.

2.      Eluruumide erastamise seaduse § 22 lõike 9 kohaselt  teostab maavanem järelevalvet munitsipaalomandisse kuuluvate eluruumide erastamise seaduslikkuse üle puhul.

3.      Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 10 lõige 1  punkt 1 sätestab, et asukohajärgne maavanem teostab järelevalvet munitsipaalvara erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise üle.

4.      Koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 1 kohaselt teostab lasteasutuse asukohajärgne maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle.

5.      Kutseõppeasutuse seaduse  § 34 lõike 1 kohaselt teostab kooli asukohajärgne maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle.

6.      Maakorraldusseaduse § 3 lõike 2 kohaselt teostab maavanem riiklikku järelevalvet maakorralduse seaduslikkuse üle.

7.      Maareformi seaduse § 15 lõike 3 kohaselt teostab maavanem järelevalvet maa tagastamise korraldamise üle.

8.      Mitteeluruumide erastamise seaduse  § 5 lõike 8 kohaselt teostab maavanem järelevalvet munitsipaalomandisse kuuluvate mitteeluruumide erastamise seaduslikkuse üle.

9.      Noorsootöö seaduse§ 5 punkti 2 kohaselt  teostab maavanem järelevalvet riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle maakonnas.

10.  Planeerimisseaduse§ 23 lõike 1 punkti 1 kohaselt teostab maavanem järelevalvet üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle.

11.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 1 kohaselt teostab kooli asukohajärgne maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle.

12.  Põllumajandusreformi seaduse§ 30 kohaselt teostab maavanem järelevalvet põllumajandusreformi läbiviimise üle.

13.  Rahvaraamatukogu seaduse§ 11 lõike 3 kohaselt teostab maavanem järelevalvet  maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle.

14.  Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse§ 42¹ punkti 3 kohaselt  teostab maavanem oma pädevuse piires järelevalvet riigikaitseliste sundkoormiste seaduse täitmise üle.

15.  Sotsiaalhoolekande seaduse § 7 lõike 2 kohaselt teostab maavanem või tema volitatud isik järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

16.  Sotsiaalhoolekande seaduse  § 38³  lõike 1 kohaselt teostab teenuse osutaja tegevuskoha järgne maavanem või tema volitatud ametnik järelevalvet lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle.

17.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse§ 60 lõike 2 kohaselt teostab maavanem järelevalvet maakonnas perearsti nimistu alusel tegutsevate perearstide tegevuse üle.

18.  Vabariigi Valitsuse seaduse§ 85 lõike 1 kohaselt on maavanemal õigus teostada järelevalvet antud maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide seaduslikkuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.

19.  Vabariigi Valitsuse seaduse§ 85 lõike 6 kohaselt on maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.

20.  Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse§ 15 lõike 3 kohaselt teostab maavanem järelevalvet vara maksumuse ja kompensatsiooni määramise üle. 

21.  Ühistranspordiseaduse§ 6 lõige 1 punkt 11 kohaselt korraldab maavalitsus järelevalvet tema antud sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete ning tema sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise