Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

22.12.17

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

1. Kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist

2. Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust.

3. Teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse   alusel.  

Seaduslik alus Sotsiaalhoolekande seaduse § 146

 

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.

Seaduslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus : Sotsiaalhoolekande seadus  § 157 lg 1 p 3 ja lg 2.

 

Vajalikud sammud

 

 Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1. järelevalve kava koostamine;

2. kontrollitoimingute tegemine;

3. akti projekti koostamine;

4. teenuse osutaja vastuse nõudmine;

5. akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;

6. vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

 

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1. kontrollitoimingute tegemine;

2. akti koostamine

 

Tulemus:

1. Järelevalve akt, milles sisalduvad

  • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
  • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
  •  tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

2. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele