Teemaplaneeringud

29.01.14

Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 -183,0"

 

Taustteave ja planeering

 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise otsus

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

 

KAARDID:

 

Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Järvamaa jalgrattateede võrgustik"

 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Järva maakonna sotsiaalne infrastruktuur

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 seletuskiri

 

Teemaplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015" põhikaart

 

LISAD:

 

1. Ankeedid „Informatsioon sotsiaalse infrastruktuuri objektide asukoha kohta kandis". Täidetud kohalikes omavalitsustes aprillis, mais 2006.a.

2. Ankeedid „Teenuste üldiseloomustus ja kättesaadavus kantides". Täidetud omavalitsuste juhtidega läbi viidud intervjuude käigus juunis, juulis 2006.a.

3. Kliimask, J. Järvamaa kantide rahvastikusuundumused ja varustatus teenustega. Lepinguline töö. Paide/Tartu/ 2006.

4. Kliimask, J. Järvamaa kantide üldiseloomustus, kanditüübid, õpilaste kooliränne ja probleemsed kandid. Lepinguline töö. Tartu 2007.

5. Järvamaa sotsiaalse infrastruktuuri planeeringu analüüsid. Lepinguline töö. AS Regio. Tartu 2007.

Toimetaja: ANTS LEPPOJA