Kinnisasja omandamine

2.11.15

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Füüsiline isik, kes ei ole Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, või Eesti vastavasse registrisse kandmata juriidiline isik võib omandada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad või metsamaad, üksnes maavanema loal.

Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad 10 hektarit või rohkem, võib täiendavate tingimusteta omandada:

1) Eesti kodanik;

2) müügilepingu sõlmimise hetkeks vähemalt kolm viimast aastat Eestis püsivalt elanud lepinguriigi kodanik, kes on tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat Eesti registreisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjana Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi asutamisleping) lisas I loetletud põllumajandustoodete tootmisega;

3) Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidiline isik, kes on tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete tootmisega. Samadel tingimustel võib käesolevas lõikes nimetatud kinnisasja omandada lepinguriigi juriidiline isik, kelle filiaal on kantud Eesti äriregistrisse.

 

Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on metsamaad 10 hektarit või rohkem, võib täiendavate tingimusteta omandada:

1) Eesti kodanik;

2) müügilepingu sõlmimise hetkeks vähemalt kolm viimast aastat Eestis püsivalt elanud lepinguriigi kodanik, kes on tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat Eesti registreisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjana metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete tootmisega;

3) Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidiline isik, kes on tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete tootmisega. Samadel tingimustel võib käesolevas lõikes nimetatud kinnisasja omandada lepinguriigi juriidiline isik, kelle filiaal on kantud Eesti äriregistrisse.

Kui isik ei vasta punktis 2 ja 3 sätestatud nõuetele, võib ta omandada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandus- või metsamaad 10 hektarit või rohkem, üksnes maavanema loal.

Luba antakse, kui isik on elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega vähemalt ühe aasta ning maavanema hinnangul on täiendavad kriteeriumid (taotleja esitatud tegevuskava omandatava kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks; taotleja kasutuses olevad vahendid, sealhulgas finantsvahendid põllumajandustoodete tootmiseks või metsa majandamiseks; taotleja kogemus majandustegevuse või muu tööalase tegevuse valdkonnas) täidetud piisaval määral, et tagada kinnisasja efektiivne ja sihtotstarbeline kasutamine.

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 60 päeva.

Hind

Riigilõivu vaba – notari tasu eest tasub taotleja

Õigusaktid

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus

Vastutaja

Lia Pärna

arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

385 9617

506 2224

lia.parna@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud

sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid.

Aadress: Rüütli 25, 72713 Paide

e-post: info@jarva.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

Nõuetekohane taotlus, millele lisatakse:

1) omandatava kinnisasja asukoha skeem;

2) väljavõte kinnistusraamatust;

3) taotleja esindaja volikiri (vajadusel);

4) tegevuskava omandatava kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks;

5) dokument, millest nähtub, et taotleja kasutuses on vahendid, sh finantsvahendid, põllumajandussaaduste tootmiseks või metsa majandamiseks;

6) taotleja kogemust majandustegevuse või muu tööalase tegevuse valdkonnas kirjeldav dokument.

Tulemus

Maavanema korraldus

Viide

Kinnisasja omandamise taotluse vorm