Järelevalve kohalike omavalitsuste õigusaktide üle

Järelevalve sisu

 

Maavanem valvab kohalike omavalitsuste tegevuse üle. Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle on sätestatud Vabariigi valitsuse seaduse §-is 85. Maavanemal on õigus teostada järelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.

Maavanemal on õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud volikogud ja valitsused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist. Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse üksikakt kas täielikult või osaliselt ei vasta põhiseadusele, seadusele või seaduse alusel antud muule õigusaktile, võib ta esitada kirjaliku ettepaneku viia üksikakt või selle säte 15 päeva jooksul põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga vastavusse. Kui volikogu või valitsus ei ole 15 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist üksikakti või selle sätet põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras protestiga halduskohtusse.

 

Seaduslik alus:

Vabariigi Valitsuse seadus § 85 lg 1.

 

Järelevalve algatamine

Järelevalve algatab maavanem kodaniku kaebuse alusel  (omavalitsuse konkreetse üksikakti peale). Kaebus peab sisaldama argumente, mil moel  konkreetne üksikakt kodaniku õigusi rikub ja ei ole tema arvamuse kohaselt seaduslik.

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maasekretär

Virve Toode

385 9639

505 7851

virve.toode@jarva.maavalitsus.ee

Vastuvõtuajad:

T 14-17

N 8-10