Komisjonid ja nõukogud

19.09.17

Järva Maakonna valimiskomisjon 

Järvamaa Tervisenõukogu

Järvamaa Vapimärgi komisjon

Järvamaa territoriaalne kriisikomisjon

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon

Planeeringute järelevalve komisjon

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotluste prioriteetsuse hindamise komisjon

Üleriigilise heakorrakonkursi „Eesti kaunis kodu" Järva maakonna hindamiskomisjon

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise juhtrühm

Järva maakonna loomatauditõrje komisjon

Kogukondliku turvalisuse 2015. a väikeprojektide toetusprogrammi maakondlik komisjon

Teadmussiirde ja teavituse toetuse andmise maakondlik hindamiskomisjon

 

Järva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjon

 

Esimees: Alo Aasma - maavanem.

Aseesimees: Lili Välimäe - Rahvakultuuri Keskuse spetsialist Järvamaal.

Liikmed:

Ants Välimäe - Eesti Piimandusmuuseumi direktor, kultuurikorraldaja;

Arto Saar - Järva-Jaani vallavanem, Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse

liige ning kultuuri- ja spordikomisjoni esimees;

Edith Tänavots - Paide Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik;

Eva Linno - Koeru Kultuurimaja juhataja, Järvamaa kultuurinõukoja esimees;

Ene Hunt - Türi Ühisgümnaasiumi huvijuht, ainesektsiooni esimees;

Katrin Soomets - Türi Vallavalitsuse peaspetsialist;

Kersti Laastau - Paide Ühisgümnaasiumi direktor;

Kersti Viilup - Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;

Kätlin Merisalu - tantsujuht;

Ülle Välimäe - Türi Kultuurikeskuse direktor.

 

 

Järva maakonna turvalisuse nõukogu

 

Esimees: Alo Aasma, Järva maavanem

Aseesimees: Rainer Eidemiller, Järva maasekretär

Liikmed: Arvi Luuk, Päästeameti Lääne päästekeskuse Järva päästepiirkonna juhataja

Janely Luuk, Keskkonnainspektsiooni Järvamaa büroo juhataja

Carolyn Mets, MTÜ Järvamaa Noortekogu juhatuse liige

Janek Männik, Kaitseliidu Järva maleva staabiülem, kapten

Andres Müürsepp, AS Järvamaa Haigla juhatuse esimees, peaarst

Andres Piibeleht, Maanteeameti Ida regiooni hooldeosakonna hooldevaldkonna juht

Juta Saarevet, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

Jüri Siim, MTÜ Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

Kaspar Tammist, SA Järvamaa Arenduskeskus konsultant, MTÜ Spordilabor juhatuse liige

Margus Toomsalu, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna juht

 

Järva maakonna alaealiste komisjon

 

Alaealiste komisjon on maavanema poolt Alaealise mõjutusvahendite seaduse (AMS) alusel moodustatud komisjon 7 – 18 aastastele alaealistele suunatud kriminaalpreventiivse töö koordineerimiseks.

Esimees: Malle Hermanson – noorsoopolitseinik

Sekretär: Irene Virkoja – Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist- alaealiste komisjoni sekretär

Monika Vette                                     Kriminaalhooldusametnik

Piret Vaher                                        Ohvriabi spetsialist

Raigo Prants                                   Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor

Priit Söörd                              PPA Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalituse

                                                             piirkonna vanem

Silva Kärner                                      Järva-Jaani Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe-kasvatusalal 

Komisjon juhindub oma tegevuses Alaealise mõjutusvahendite seadusest

 

2017. aasta alaealiste komisjoni istungite toimumise ajad:  6. jaanuar, 3. veebruar, 3. märts, 31.märts, 28. aprill, 26. mai, 19. juuni, 19. juuli, 18. august, 15. september, 13. oktoober, 10. november, 

8. detsember

 

 

Järvamaa Tervisenõukogu

 

Esimees: Karit Koller – PAIde lasteaia tervishoiutöötaja

Aseesimees: Maire Raidvere – AS Järvamaa Haigla ülemõde

Liikmed:

Annika Aava – Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhtumikorraldaja

Malle Hermanson – PPA Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse vanemkomissar, noorsoopolitseinik

Birgit Itse – ajalehe Järva Teataja reporter

Ulvar Kuningas - Eesti Punase Risti Järvamaa seltsi tegevjuht

Anu Puusepp - Järva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

Marju Tamsalu – Päästeameti Lääne päästekeskuse ennetustöö büroo vanemspetsialist

Elo Öösalu – SDE Järva- ja Viljandimaa koordinaator

 

Tervisenõukogu töökord

 

Järvamaa Vapimärgi komisjon

 

Esimees : Alo Aasma Järva maavanem

Sekretär: Rainer Eidemiller maasekretär

Liikmed: Triin Tippi Järva Maavalitsuse arengu- ja

 planeeringuosakonn juhataja

 Peeter Saldre Järvamaa Omavalitsusliidu esindaja

 Andrus Eensoo Järvamaa Omavalitsusliidu esindaja

 Harri Lepamets Järvamaa Omavalitsusliidu esindaja

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi  maakondlik komisjon

 

Esimees:

 

Liikmed: 

Sven Tobreluts - Järva  Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Ülle Jääger – Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi juhatuse liige

Maiko Kesküla - SA Järvamaa Arenduskeskus konsultant

Ründo Mülts - Järvamaa Muuseumi teadusjuht

Pipi-Liis Siemann - Türi vallavanem

Sekretär:  Hannele Saksniit - arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist

 

Komisjoni töökord

 

Planeeringute järelevalve komisjon

 

Planeeringute järelevalve komisjon vaatab läbi maavanemale järelevalve teostamiseks esitatud üldplaneeringud ning detailplaneeringud, mille koostamisel ei arvestatud avalikustamise käigus esitatud vastuväidetega ning  kujundab nende planeeringute suhtes oma seisukoha ja esitab selle maavanemale. Komisjon kujundab oma seisukoha maakonnaplaneeringu muutmise vajaduse suhtes ja esitab selle maavanemale. Komisjon arutab vajadusel  olulisi maakonna ruumilise planeerimisega seotud küsimusi.

Esimees: Triin Tippi – arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Liikmed: Rainer Eidemiller – maasekretär

Lia Pärna – arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja

maatoimingute alal

Kersti Viilup – haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Merli Virk – arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

 

Komisjoni töökord

 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotluste

prioriteetsuse hindamise komisjon

 

Esimees:           Triin Tippi - Järva maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

Aseesimees:    Kersti Viilup - Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Liikmed:

Hannele Saksniit - Järva maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Silva Anspal -   MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevjuht   

Katrin Puusepp - SA Järvamaa Arenduskeskus juhataja    

Alo Aasma - Järva maavanem

Ants Leppoja - Järva maavalitsuse kantselei nõunik

      

Sekretär:    Sven Tobreluts - maakondlik koostööjuht

 

Komisjoni töökord

 

Üleriigilise heakorrakonkursi „Eesti kaunis kodu" Järva maakonna hindamiskomisjon

 

Esimees:      Helle Piik 

Liikmed:        Kaie Altmets – Sõrandu Külaseltsi juhatuse liige

                        Ants Leppoja – Järva Maavalitsuse kantselei nõunik

                        Kaire Lõhmus – Naiskodukaitse keskjuhatuse liige

                        Andres Pohla – FIE, maastikukujundaja

                        Reelika Marrandi - Elise Aed OÜ juhatuse liige

 

Komisjoni töökord

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise juhtrühm

Juhtrühm on moodustatud Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise koordineerimiseks.

Liikmed:

Liikmed:

Alo Aasma - Järva maavanem

Triin Tippi – Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Hannele Saksniit – Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Mildred Liinat – Ramboll Eesti AS planeerija

Merli Virk – Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

 

Järva maakonna loomatauditõrje komisjon

Esimees: Andrus Leis - Veterinaar- ja Toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskuse juhataja
Liikmed:
Alo Aasma - Järva maavanem
Anni Alev - Roosna-Alliku abivallavanem
Hele-Mai Sammel - Veterinaar- ja Toiduameti Järvamaa veterinaarkeskuse
peaspetsialist
Margus Toomsalu - Paide politseijaoskonna juht
Janar Kärner - Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa päästepiirkonna juht
Jüri Kommusaar - veterinaararst
Janely Luuk - Keskkonnainspektsiooni Järvamaa büroo juhataja
Jaanus Nilp - Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni metsanduse juhtiv-
spetsialist
Arvi Luuk - Järvamaa Jahindusklubi juhatuse esimees
Asendusliikmed:
 
Halar Hallimäe, Paide politseijaoskonna patrullitalituse juht – Margus
Toomsalu asendusliige
Aire Soo, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni veespetsialist –
Jaanus Nilbi asendusliige
 

Lääne-Eesti  RKK  Järvamaa territoriaalne kriisikomisjon:

 

Esimees: Alo Aasma -  Järva maavanem

 

Liikmed:

Natalja Šubina - Terviseameti Põhja talituse direktor

Andres Müürsepp -  AS Järvamaa Haigla peaarst

Margus Toomsalu -  Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna juht

Harri Lepamets -  MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus tegevdirektor

Janely Luuk -  Keskkonnainspektsiooni Järvamaa büroo juhataja

Jaan Madis -  AS Paide Vesi juhatuse liige

Andres Piibeleht -  Maanteeameti Ida regiooni hooldusosakonna juhataja

 

Teadmussiirde ja teavituse toetuse andmise maakondlik hindamiskomisjon

Esimees: Triin Tippi – Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Aseesimees: Lia Pärna – Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Liikmed:

Mae Alviste – Järvamaa Põllumeeste Liidu juhatuse liige

Ülle Läll – MTÜ Minu Mets juhatuse liige

Siiri Tammiste – AS E-Piim Tootmine raamatupidaja

 

Toimetaja: ANTS LEPPOJA