Vaiete lahendamine sotsiaalteenuste valdkonnas

31.08.16

 

Kirjeldus

Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuse, -toetuse või muu sotsiaalabi andmise või sellest keeldumise otsuse peale esitatud vaide menetlemine

Kes saab taotleda

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

Kestvus

Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

Vaie lahendatakse üldjuhul 10 päeva jooksul. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib maavalitsus vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus (§ 146)

 

Haldusmenetluse seadus (V peatükk)

Vastutaja

Irene Virkoja

peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Järva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakond

Tel 385 9603; 5866 6016

irene.virkoja@jarva.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

 Vaie esitatakse kirjalikult või suuliselt. Suuline vaie protokollitakse haridus- ja sotsiaalosakonnas ning võetakse esitaja allkiri. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi.

Vajalikud dokumendid

Vaides märgitakse:

  • haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud
  • vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid
  • vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
  • põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
  • vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
  • vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
  • vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Tulemus

Maavalitsusel on õigus vaideotsusega:

  • rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed;
  • teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;
  • jätta vaie rahuldamata.

Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide lahendamise kohta. Vaideotsus toimetatakse vaide esitajale ja kolmandale isikule kätte.