Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Nõuded taotlejale

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad piirkondlikud ühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused), milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ning mille asutajate hulka ei kuulu kohalik omavalitsus või riik.

Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (va erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused). Avalikes huvides tegutseva taotleja:

·            tegevused ja eesmärk on avalikkusele suunatud;

·            teavitab avalikkust oma tegevusest.

·            Piirkondlikult tegutsev ühendus on:

·           küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi.

Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või maakonna ulatuses sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon.

Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine:

·       erakond;

·       äriühing ja äriühingute (ettevõtjate) liit;

·       ametiühing;

·       ameti-, kutse- ja erialaliit

·       korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt ühistud;

·       Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud;

·       ühendused, kui nende registrijärgne asukoht on teises maakonnas;

·       ühendused, kui ühenduse tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp ületab ühe maakonna piirid.

 Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

·                Kogukonna areng – toetatakse kõiki nn „pehmeid tegevusi", mis tugevdavad kogukonda, samas on võimalik soetada ka tegevuste elluviimiseks vajalikke väikevahendeid, materjale jmt;

·                Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse investeeringuid ja investeeringute tegemiseks otseselt vajalikke sisseostetavaid teenuseid.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 kevadvoorus esitati meetmesse 1 Kogukonna areng 21 taotlust. Meetmest küsiti toetust 34 588,76€, kokku toetati 13 projekti ning jagati toetusteks 16 345,79€. Meetmesse 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine esitati 25 taotlust. Meetmest küsiti toetust 41 420,99€, kokku toetati 14 projekti ning jagati toetusteks 22 155,63€.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon

 

Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse saajad Järvamaal (1998-2017)

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

e-post

Lisainfo

Arengu-ja planeeringu-

osakonna peaspetsialist

Hannele Saksniit

385 9613

hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee