Maavanema poolt antavad autasud

31.07.17

Järva maakonna teenetemärgid on  Järvamaa vapimärk, Järvamaa teenetemedal ja  Järvamaa teenetemärk. Lisaks teenetemärkidele annab maavanem välja Järvamaa maavalitsuse tänukirju. 

 

Siseministri määrust  18.02.2015 nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine"

 

 

Järvamaa vapimärk on hõbedasest metallist valge emailiga kaetud käpprist, mille ristiharude vahel on hõbedased kiired. Risti keskel on hõbedane sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp. Vapimärgi kõrgus on 35,5 millimeetrit ja laius on 35,5 millimeetrit ning vapi kõrgus on 18,5 millimeetrit. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number.

Järvamaa vapimärk antakse isikule Järva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Igaühel, samuti asutusel on õigus esitada maavanemale ettepanek Järvamaa vapimärgi andmiseks. Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Vapimärgi andmise otsustab maavanem korraldusega.

Järvamaa Vapimärgiga autasustatud

 

Järvamaa teenetemedal on hõbedasest metallist sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp, mis on  asetatud oksüdeeritud hõbedasele reljeefsete viljapeadega ringile, mille ülemisel poolel on reljeefne kiri  „TEENETE EEST" ja alumisel poolel reljeefne kiri „JÄRVAMAA". Medali läbimõõt on 32 millimeetrit ja vapi kõrgus on 21 millimeetrit. Teenetemedal ripub 32 millimeetri laiuse valge ja rohelise pikuti pooleks jaotatud muareelindi küljes. Teenetemedali tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemedali number.

Järvamaa teenetemedal antakse isikule Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise töö ja tegevuse tunnustamiseks.Igaühel, samuti asutusel on õigus esitada maavanemale ettepanek Järvamaa teenetemedali andmiseks. Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Teenetemedali andmise otsustab maavanem korraldusega.

 

 

Järvamaa teenetemedaliga autasustatud

 

 

 

 

 

 

 

Järvamaa teenetemärk on hõbedasest metallist sinise emailiga kaetud Järva maakonna vapp, mis on asetatud  oksüdeeritud hõbedasele reljeefsete viljapeadega ringile, mille ülemisel poolel on reljeefne kiri „TEENETE EEST" ja alumisel poolel reljeefne kiri „JÄRVAMAA". Teenetemärgi läbimõõt on 28,5 millimeetrit ja vapi  kõrgus on 13 millimeetrit. Teenetemärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud teenetemärgi number.

Järvamaa teenetemärk antakse isikule Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud töö ja tegevuse tunnustamiseks või Järva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

Igaühel, samuti asutusel on õigus esitada maavanemale ettepanek teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.

Teenetemärgi andmise otsustab maavanem korraldusega.

 

Järvamaa teenetemärgiga autasustatud

 

 

 

Teenetemärke kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga.

Järvamaa vapimärki ja Järvamaa teenetemedalit ei kanta samaaegselt.

Õigus teenetemärki kanda on üksnes isikul, kellele see on antud

 

Järva maavanema tänukiri on autasu, mida antakse füüsilistele isikutele või kollektiividele teenete eest maakonna arendamisel. Füüsilistele isikutele samuti pikaajalise eduka töö eest riigi-ja omavalitsusasutustes või muudes institutsioonides ning seoses juubelisünnipäevadega. Taotlusi tänukirja andmiseks võivad esitada valla-ja linnavalitsused ning volikogud, Järvamaal tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, erakonnad, liidud, seltsid, ühingud, klubid, maasekretär, maavalitsuse osakondade juhatajad. maavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta. Taotlus tänukirjaga autasustamiseks esitatakse vabas vormis.

 

Järva Maavalitsuse Auraamat on asutatud 1.jaanuaril 1995.

Esimesena on auraamatusse kantud Jaan Arvola ja tol hetkel Järvamaa elanud Vabadussõja veteranid (Järva Maavanema käskkiri nr 20-k 16.02.1995):

August Maidla

Boris Markus

Jaan Kiplok

Aleksander Viires

Julius Mager

Gustav Rebas

Järva maavanema korraldusega 04.01.1996 on auraamatusse kantud:

Inna Rose

Ülo Mets

Ants Viidalepp

 

17. aprillil 2000. a kanti auraamatusse Järvamaa kultuuripreemia elutöö preemia laureaat Aino Tamm

22. septembril 2000. a kanti auraamatusse konkursi „Järvamaa aasta õpetaja" elutöö preemia laureaat Juta Rundu

Alates veebruaris 1998 on auraamatusse kantud kõik Järvamaa Vapimärgi saanud isikud.

vt Järvamaa Vapimärgiga autasustatud.