Tervisedendus Järvamaal

Paikkondlikku tervisedendust maakonnas suunab Järvamaa Tervisenõukogu

 

Järvamaa tervisenõukogu töökord

 

I ÜLDSÄTTED

1.1.      Järva Maavalitsuse juures tegutsev Järvamaa tervisenõukogu (edaspidi nõukogu) on rahvatervise seaduse § 9  ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 89 lõike 5 alusel moodustatud nõuandva õigusega nõukogu, mille tegevuse eesmärgiks on erinevate tegevuste ja teenuste kaudu tagada maakonna elanike parem tervis ja elukvaliteet.

1.2.      Nõukogu koosseisu ja töökorra kinnitab maavanem.

1.3.      Nõukogu teenindab Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond.

 

II EESMÄRK

2.1. Nõukogu eesmärgiks on erinevate tervisedenduslike tegevuste ja teenuste arengu toetamine maakonnas, saavutamaks elanike parem tervis ja elukvaliteet.

2.2. Nõukogu alaeesmärgid:

2.2.1. tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest;

2.2.2. toetada kohalikke omavalitsusi töötajate tervise edendamisel, vähendamaks töötajate haigestumist;

2.2.3. aidata kaasa oskusteabe ja informatsiooni jagamisega Järvamaa kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes ja organisatsioonides tervist toetava keskkonna loomisel, soodustamaks elanike tervislike valikute tegemist;

2.2.4. luua kohalikes omavalitsustes ja maavalituses kompetents paikkonna elanike tervise hindamiseks, tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ennetamisele suunatud tegevuskavade koostamiseks ja rakendamiseks.

 

III ÜLESANDED JA VASTUTUS

3.1. Nõukogu:

3.1.1. koostab igal aastal tööplaani;

3.1.2. nõustab maakonnas terviseprofiilide, tegevuskavade jm dokumentatsiooni koostamist;

3.1.3. koordineerib tervisedenduslike strateegiate ja programmide elluviimist maakonnas;

3.1.4. viib läbi tervisenõukogu töö sisehindamise;

3.1.5. loob maakonnas tervisedendusliku töö korraldamiseks laiapõhjalise võrgustiku.

 

IV ÕIGUSED

4.1. Nõukogul on õigus:

4.1.1. saada informatsiooni, nõu ja abi erinevatelt organisatsioonidelt riiklike strateegiate ja

programmide elluviimisel maakonnas;

4.1.2.  teha koostööd teiste maakondade tervisenõukogudega;

4.1.3. olla kaasatud uute riiklike tervisedendusalaste strateegiate ja programmide ning tegevuskavade koostamise protsessi;

4.1.4. saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke materjale ning koolitusi.

 

V TÖÖKORRALDUS

5.1. Nõukogu töövormiks on koosolek, mille võib läbi viia ka e-koosolekuna.

5.2. Koosolekut juhatab esimees või aseesimees.

5.3. Koosolekud toimuvad üks kord kvartalis.

5.4. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega konsensuslikult.

5.5. Nõukogu koosoleku töösse võib kaasata erinevate eluvaldkondade eksperte ja koostöövõrgustiku esindajaid.

5.6. Koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse kõigi liikmete poolt.

5.7. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 

Järvamaa Tervisenõukogu

 

Esimees: Karit Koller – PAIde lasteaia tervishoiutöötaja

Aseesimees: Maire Raidvere – AS Järvamaa Haigla ülemõde

Liikmed:

Annika Aava – Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhtumikorraldaja

Malle Hermanson – PPA Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse vanemkomissar, noorsoopolitseinik

Birgit Itse – ajalehe Järva Teataja reporter

Ulvar Kuningas - Eesti Punase Risti Järvamaa seltsi tegevjuht

Anu Puusepp - Järva maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

Marju Tamsalu – Päästeameti Lääne päästekeskuse ennetustöö büroo vanemspetsialist

Elo Öösalu – SDE Järva- ja Viljandimaa koordinaator

 

Järva maakonna terviseprofiil

 

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

 

Lisainfo

Peaspetsialist

Anu Puusepp 385 9606 anu.puusepp@jarva.maavalitsus.ee